Privacy en Cookie Statement

Travel Inside Healing neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Travel Inside Healing hee7 deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Travel Inside Healing bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Travel Inside Healing
Travel Inside Healing kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Travel Inside Healing bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Travel Inside Healing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Travel Inside Healing gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten.
   Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Travel Inside Healing de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Travel Inside Healing. In de nieuwsbrief zijn relevante arLkelen opgenomen, informaLe over diensten en/of producten van Travel Inside Healing en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Travel Inside Healing (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Travel Inside Healing gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Travel Inside Healing kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Travel Inside Healing deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Travel Inside Healing correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevesLgd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Travel Inside Healing een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Travel Inside Healing blij7 verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten sloVe verstrekt Travel Inside Healing jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Travel Inside Healing spant zich in om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk in Europa te laten plaatsvinden. Indien persoonsgegevens buiten Europa worden verwerkt zal Travel Inside Healing zich inspannen om deze zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in landen waar een aan AVG gelijkwaardig beschermingsniveau wordt gewaarborgd. Indien Travel Inside Healing de persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt, zal Travel Inside Healing hiervoor toestemming vragen aan Autoriteit Persoonsgegevens.
  • OverheidsinstanLes: Op verzoek van overheidsinstanLes zal Travel Inside Healing de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Travel Inside Healing maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informaLe die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Travel Inside Healing maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor eengoede werking van de Website.
  • Travel Inside Healing maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).]
  • [Met jouw toestemming plaatst Travel Inside Healing tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Travel Inside Healing bezoekt. Hierdoor kan Travel Inside Healing te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Travel Inside Healing bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenLes af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]
  • Travel Inside Healing maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service. Via deze cookies krijgt Travel Inside Healing inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Travel Inside Healing de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Travel Inside 
Healing draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Travel Inside Healing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor Travel Inside Healing jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan weVelijke verplichLngen.
Op grond van belasLngwetgeving dient bepaalde informaLe over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informaLe wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernieLgt Travel Inside Healing jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correcLe of verwijdering sturen naar info@travelinsidehealing.com. Travel Inside 
Healing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schri7elijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Travel Inside Healing neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Travel Inside Healing hee7 veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door B Travel Inside Healing of als je meer informaLe wenst over de beveiliging van de door Travel Inside Healing verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Travel Inside Healing via info@travelinsidehealing.com.

www.travelinsidehealing.com is een website van Travel Inside Healing. Travel Inside Healing is als volgt te bereiken:
Adres: Sur Salinja 44
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 12986 

Telefoon: +599 7860342

E-mailadres: info@travelinsidehealing.com

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Travel Inside Healing , verzoekt Travel Inside Healing je om zo snel mogelijk contact met Travel Inside Healing op te nemen via info@travelinsidehealing.com. Travel Inside Healing zal binnen 4 weken schri7elijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reacLe, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informaLe op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Travel Inside Healing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmaLg het privacy en cookie statement voor een update.

Laatste update: 12-11-2021